Догори
Юрій Вдовенко

Юрій Вдовенко

Одна з найбільш всеохоплюючих реформ, на порозі якої стоїть Україна – реформа децентралізації. З одного боку проведення реформи регулюється офіційним документом – Концепцією реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженою ще першого квітня цього року. З іншого боку є значні очікування громадян, які далеко не в усьому співпадають з офіційним документом.

План на 2014 рік передбачає внесення змін до Конституції, розробку низки актів законодавства, врегулювання системи адміністративно-територіального устрою та її моделювання, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. Органом, відповідальним за проведення реформи визначено Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Попри те, що в переважній більшості необхідні документи є напрацьованими, на законодавчому рівні змін майже не відбулось. Усі сподівання щодо законодавчої реалізації реформи покладаються на новий парламент. Але разом з тим, досить низькою є обізнаність широких верств щодо змін, які мають відбутись у житті країни.

Внаслідок цього реформа вже встигла обрости різними міфами. Найбільш поширеним з яких є пересторога, що її реалізація потребує великих фінансових вкладень. Часто можна почути, що реформа призведе до масштабного звільнення кадрів або, навіть, до занепаду невеликих сіл та селищ, якщо вони будуть позбавлені сільських рад. З такими міфами краще за все боротись на прикладі практик, які вже засвідчили свою успішність.

Хоча реформа децентралізації є українським продуктом, варто підкреслити, що ґрунтується вона на європейському досвіді. Від початку її реалізації за основу була взята польська модель. Як наслідок, основною ідеєю є суттєве розширення повноважень територіальних громад. Саме на рівні громад має забезпечуватись надання якісних та доступних адміністративних та соціальних послуг, становлення інститутів демократії, задоволення інтересів громадян, узгодження інтересів держави та місцевого самоврядування.

Наприкінці 90-х років Польща почала реформування країни, яке відбувалось у трьох основних напрямках: політична система, економічний устрій та державний лад. Проведення адміністративної реформи та територіальної, як її продовження, стало одним із найголовніших завдань, в ході вирішення якого відбулась зміна адміністративного поділу держави, впровадження нових рівнів самоврядування, переформатування державної адміністрації. Кількість прийнятих з цією метою законодавчих актів в Польщі рахується десятками.

Головний принцип, на якому ґрунтувалась реформа – принцип субсидіарності, який полягає в тому, що вирішення суспільних питань настільки наближене до громадян, наскільки це можливо. Кожен рівень самоврядування має власні компетенції, доходи, майно, рахунки, адміністративний апарат та обов’язкові завдання. При відсутності ієрархії, законодавча та виконавча влада обирається на місцевому рівні. Одиниці самоврядування на всіх рівнях мають права юридичної особи. Урядовий апарат на місцях істотно зменшений та здійснює контроль над самоврядуванням з точки зору відповідності його дій чинному законодавству. Як результат реформи у Польщі створено однорідний урядово-самоврядний апарат, який у тому числі забезпечує її інтеграцію з країнами Європейського Союзу.

Реформа у Польщі відбувалась протягом ледь не 10 років. Очевидно, що Україна не має такого запасу часу, але, натомість має можливість скористатись з допомоги європейських друзів. Наразі, основним провідником європейського досвіду в Україні в контексті децентралізації є польські експерти, які долучені до розробки законодавчих актів у форматі польсько-української робочої групи. Експертна допомога також надається німецьким урядом через Німецьке товариство міжнародного співтовариства. А найбільш активно у даній царині працює швейцарсько-український проект DESPRO«Підтримка децентралізації в Україні». Загалом же перелік європейських партнерів є набагато ширшим.

Отже, сьогодні є підстави констатувати наявність достатніх можливостей для використання європейського досвіду децентралізації в Україні, а питання полягатиме радше в інституційній спроможності державної та місцевих влад впровадити цей досвід. І якщо в Польщі свого часу вдалось подолати міфи реформи децентралізації, то має вдатись і в нас.

Вдовенко Ю.С., к.е.н., доцент, Асоціація регіональних аналітичних центрів.

Джерело: http://www.politika.cn.ua/

Політика ЄС «Східне Партнерство» протягом всього свого існування у переважній більшості отримує від експертів негативні оцінки, але попри це продовжує функціонувати та розвиватись. У найближчій перспективі не йдеться про її згортання, а навпаки, з’являються все нові інструменти, спрямовані на зближення країн-учасниць з ЄС у різноманітних сферах.

Останнім часом Східне Партнерство згадується, насамперед, у зв’язку з підписанням Угод про Асоціацію Грузією, Молдовою та Україною. Особливу актуальність в цьому контексті отримують питання впровадження Поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі.

Та, насправді, напрямок «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» є набагато ширшим. Однією з найбільш активних у даній платформі є Панель «Політика малого та середнього підприємництва». За цим напрямком свого часу була запроваджена окрема Флагманська ініціатива з підтримки малого та середнього бізнесу, спрямована на подолання різного роду труднощів на шляху розвитку малих і середніх підприємств (МСП) в країнах-учасницях Східного партнерства, зокрема таких як:

-       недосконала нормативна база регулювання підприємницької діяльності і відсутність механізмів налагодження міжрегіональних і міжнародних зв’язків;

-       брак доступних та/або економічно вигідних консультативних послуг для МСП;

-       брак фінансування внаслідок слаборозвинених ринків капіталу і триваючого перехідного періоду у фінансовому секторі.

Тому основними завданнями Ініціативи було визначено:

-       сприяння зближенню з політикою і нормативно-правовою базою ЄС в області малого і середнього підприємництва (Акт про малий бізнес);

-       налагодження співпраці між державними і приватними організаціями ЄС і країн-партнерів, зміцнення ділових зв’язків, як на регіональному рівні Східного Партнерства, так і між МСП країн-учасниць та ЄС;

-       поліпшення обміну інформацією з питань митного регулювання, кон’юнктури ринку, інтернаціоналізації МСП.

-       надання економічно вигідних консультативних послуг для МСП і нарощування внутрішнього потенціалу експертної підтримки;

-       поліпшення доступу до фінансування для МСП з метою сприяння економічному розвитку і пом’якшення наслідків фінансової кризи.

На першому етапі Ініціатива впроваджувалась завдяки трьом інструментам:

-       Інституційна технічна допомога: програма East-Invest під керівництвом EUROCHAMBRES;

-       Консультативні послуги: «розширена» програма TAM / BAS на чолі з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) за фінансування ЄС;

-       Програма фінансування: фінансовий механізм для МСП впроваджується спільно Європейським інвестиційним банком і ЄБРР.

Натомість, останнє засідання Панелі, яке відбулось у жовтні цього року засвідчило значне просування в даному напрямку. Зокрема, йдеться про розробку Стратегії розвитку Флагманської ініціативи до 2020 року, створення Консультативного офісу, а також оновлення інструментів підтримки діяльності в рамках Ініціативи (East Invest II, STAREP, Програма підтримки малого бізнесу ЄБРР тощо). Окремо слід відзначити проведення Бізнес-форумів, які стали знаковими подіями для МСП, і черговий з яких матиме місце у травні 2015 року в Ризі, як столиці головуючої в ЄС країни.

Принципово нові можливості для малого та середнього бізнесу з 2015 року відкриває щойно впроваджений інструмент «DCFTA Facility». В рамках даного інструменту МСП матимуть можливості компенсувати витрати по виконанню вимог, які виникають внаслідок впровадження зон вільної торгівлі, скористатись із підтримки для виходу на нові ринки, зменшити ризики, хеджувати валютні коливання, отримати технічну підтримку та стимулювання.

Тому за напрямком розвитку малого та середнього підприємництва у найближчі роки слід очікувати підвищення активності країн-учасниць щодо конвергенції з політикою ЄС. Принаймні з боку ЄС вживаються відповідні кроки і на даному етапі йтиметься здебільшого про спроможність країн-учасниць політики скористатись з тих можливостей, які пропонуються. Та слід зауважити, що прогрес буде відчутнішим за умови узгоджених міждержавних дій та широкого інформування МСП щодо наявних можливостей.

Вдовенко Ю.С., координатор Робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнесртва.

Джерело: http://eap-csf.org.ua/ 

На фоне фронтовых новостей реформа самоуправления в Украине довольно мало освещается в прессе. Между тем, как считают сторонники реформы, именно она позволит стране интегрироваться в Европу.

«Современная Украина является централизованным государством. Полномочия местного самоуправления в ней ограничены и управлением на основном местах занимаются назначенные из центра чиновники – руководители областных и районных государственных администраций, территориальных подразделений органов центральной власти и так далее», - отмечают в «Инициативе по поддержке административно-териториальной реформы».

Сторонники реформы указывают, что централизация создает для Украины целый ряд проблем:

- Неконтролируемость чиновников на местах со стороны местных общин, что приводит к коррупции и неэффективного использования средств;

- Хроническое недофинансирование местных бюджетов, которые более чем на 50% финансируются за счет трансфертов из центрального бюджета;

- Концентрация полномочий на верхних ступенях власти, гражданам значительно сложнее контролировать.

Предполагается, что реформа по децентрализации (но не федерализации!) вот-вот стартует — передав как полномочия, так и источники финансирования на уровень местного самоуправления.

Приверженцы децентрализации в украинской власти в минувшем году активно консультировались с польскими политиками и экспертами, отмечает Юрий Вдовенко, консультант Министерства регионального развития Украины, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, вице-президент Полесского фонда международных и региональных инициатив.

- Опыт используем общеевропейский, но с акцентом на польский, - сказал в интервью Службе информации «ЕвроБеларуси»Юрий Вдовенко. - Польский опыт, думаю, наиболее близкий Украине и в силу каких-то ментальных вещей, и в силу территории, и в силу истории. Участие польских экспертов в этой реформе позволяет избежать тех ошибок, которые были сделаны в Польше на протяжении десятилетия, в которое они проводили свои реформы.

- От каких ошибок предостерегают польские эксперты?

- Например, мы внимательно изучаем рекомендации, которые дает польская сторона в вопросе реформирования системы медицинских учреждений. Здесь поляки советуют избегать чрезмерной децентрализации, поскольку сфера достаточно уникальная. И раздробление ресурсов по мелким общинам может привести к тому, что люди останутся без качественной медицинской помощи. Польша была вынуждена в итоге отказаться от децентрализации в этой сфере. Также, например, в вопросе создания местной полиции — здесь также поляки советуют избегать чрезмерной передачи функций на места. Сейчас национальная полиция у них порядка ста тысяч, в местной полиции — около десяти тысяч человек. Децентрализация не должна серьезно повлиять и на систему образования. По сути, те ошибки, которые полякам приходилось исправлять, мы имеем возможность просто не совершать.

- Реформу можно назвать унифицирующей систему самоуправления Украины с системой Евросоюза?

- Во всяком случае, она станет ближе к общеевропейской. А там, как известно, превалирует принцип самоуправления, хотя есть варианты модели в разных странах ЕС. В Польше, если так можно выразиться, самая молодая реформа, которая также учитывала опыт западноевропейских стран. И вот по цепочке она приходит и к нам.

- Западная Украина в составе Речи Посполитой уже была в системе гмин-поветов. Главная проблема для реформы — восточные области?

- Я бы не ставил проблемой «Запад-Восток». Если взять любую область Украины, то вы найдете людей во власти, которые готовы брать на себя ответственность, распоряжение финансовыми ресурсами, но точно так вы найдете и людей, которым всегда удобнее сослаться на отсутствие финансирования из госбюджета, удобнее отказаться от полномочий и, следовательно, ответственности. Скорее, угроза для реформы исходит от отсутствия готовности даже у представителей власти на местах воспользоваться теми возможностями, которые она предоставляет. Оценки по регионам не проводилось, но, признаю, инициативных людей на местах пока меньше, чем тех, кто готов к работе по изменению системы самоуправления. Должна произойти смена сознания.

Политическая воля к реформе со стороны президента Украины есть, политические силы, которые шли в парламент и прошли, тоже декларировали готовность к реформам. В ближайшее время парламент (во время недавнего визита в Польшу президент Петр Порошенко объявил о намерении создать конституционную комиссию) должен внести изменения в Конституцию, затем пойдет имплементация через министерства. Это будет действительно всеобъемлющая перестройка.

Джерело: http://eurobelarus.info/